Pravidla zpracování osobních údajů prostřednictvím webového kontaktního formuláře.

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Mgr. Ing. Jakub Zubáň, advokát, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 17411, IČO: 05687764, se sídlem Francouzská 6167/5, Poruba, 708 00 Ostrava (dále jen „advokát“).

Advokát zpracovává osobní údaje fyzický osob, které využily kontaktní formulář dostupný na webových stránkách www.zubanlegal.cz (dále jen „subjekty údajů“) a oslovily advokáta:

  • s žádostí o poskytnutí právních služeb, nebo
  • s obecným dotazem.

2. Účel a doba zpracování osobních údajů

Účely zpracování osobních údajů vycházejí z důvodů, pro které subjekt údajů advokáta oslovil. V obou výše uvedených případech bude advokát zpracovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování.

Poskytnutí osobních údajů prostřednictví webového kontaktního formuláře je zcela dobrovolné.

2.1 Poskytnutí právních služeb

V případě, že subjekt údajů osloví advokáta s žádostí o poskytnutí právních služeb, advokát bude zpracovávat osobní údaje za účelem uzavřením příkazní smlouvy, jejímž předmětem bude poskytnutí právních služeb (dále jen „příkazní smlouva“). Právním základem tohoto zpracování je provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Za tímto účelem bude advokát zpracovávat osobní údaje subjektu údajů po celou dobu komunikace se subjektem údajů, a to až do okamžiku uzavření příkazní smlouvy. Pokud k uzavření příkazní smlouvy mezi advokátem a subjektem údajů nedojde, bude advokát zpracovávat osobní údaje maximálně po dobu 6 měsíců od poslední komunikace se subjektem údajů.

O zpracování osobních údajů po uzavření příkazní smlouvy (tj. v rámci poskytování právních služeb) bude subjekt údajů informován při uzavření příkazní smlouvy.

2.2 Obecné dotazy

V případě, že subjekt údajů osloví advokáta s obecným dotazem, advokát bude zpracovávat osobní údaje za účelem zpracování a zodpovězení dotazu položeného ze strany subjektu údajů a za účelem případné další komunikace navazující na položený dotaz či poskytnutou odpověď. Právní základem tohoto zpracování je oprávněný zájem advokáta ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Za tímto účelem bude advokát zpracovávat osobní údaje subjektu údajů po celou dobu komunikace se subjektem údajů a následně po dobu několika dnů, týdnů či měsíců od poslední komunikace se subjektem údajů (s ohledem na okolnosti a obsah položeného dotazu či vývoj komunikace se subjektem údajů), maximálně však po dobu 6 měsíců od poslední komunikace se subjektem údajů.

3. příjemci osobních údajů

Příjemcem osobních údajů je každý, komu advokát poskytne osobní údaje. Advokát nebude poskytovat osobní údaje žádným příjemcům, s výjimkou orgánů veřejné moci, pokud mu povinnost předat osobní údaje budou ukládat obecně závazné právní předpisy. Za příjemce nejsou považovány orgány veřejné moci v rámci výkonu svých vyšetřovacích pravomocí.

4. práva subjektů údajů

Dle GDPR má každý subjekt údajů tato práva:

  • právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR),
  • právo na opravu nebo výmaz osobních údajů (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR),
  • právo na omezení zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 18 GDPR),
  • právo vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR), zejména proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu,
  • právo na přenositelnost údajů (za podmínek čl. 20 GDPR),
  • podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

5. Jak lze advokáta kontaktovat?

Advokáta lze kontaktovat:
osobně v kanceláři advokáta na adrese: Francouzská 6167/5, Poruba, 708 00 Ostrava
elektronicky prostřednictvím e-mailu: jakub@zubanlegal.cz, info@zubanlegal.cz
telefonicky na čísle: +420 603 477 765

Na výše uvedených kontaktních místech lze uplatnit i veškerá práva dle čl. 4 těchto pravidel zpracování osobních údajů.

Tato pravidla nabývají účinnost dne 25. 5. 2018.