Pravidla zpracování osobních údajů

1. Základní informace

Tato pravidla zpracování osobních údajů poskytují základní přehled o tom, jak nakládám s Vašimi osobními údaji, pokud se na mne obrátíte s žádostí o poskytnutí právních služeb, navštívíte mé webové stránky nebo Vám budu poskytovat právní služby.

 

2. Kdo je správce osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů jsem já, tedy Mgr. Ing. Jakub Zubáň, advokát, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 17411, IČO: 05687764, se sídlem Francouzská 6167/5, Poruba, 708 00 Ostrava.

 

3. Jaké osobní údaje o vás zpracovávám?

Základními osobními údaji, které zpracovávám, jsou Vaše identifikační údaje:

 • jméno
 • příjmení
 • datum narození
 • adresa bydliště
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa

případně též:

 • identifikační číslo (IČO)
 • daňově identifikační číslo (DIČ)
 • číslo občanského průkazu

Skutečný rozsah zpracovávaných osobních údajů se liší případ od případu a je obvykle závislý na tom, jaké právní služby Vám poskytuji, resp. na rozsahu naší spolupráce. Vedle výše specifikovaných základních osobních údajů dále obvykle zpracovávám zejména:

 • vzájemnou komunikaci s Vámi
 • Vaši komunikaci s třetími osobami
 • veškeré podklady k Vašemu právnímu případu obsahující osobní údaje
 • číslo bankovního účtu apod.

 

4. Proč vaše osobní údaje zpracovávám?

Vaše osobní údaje zpracovávám primárně proto, abych Vám mohl řádně poskytovat právní služby, což se neobejde bez zpracování Vašich osobních údajů.

Než však dojde k uzavření smlouvy na poskytování právních služeb, zpracovávám Vaše osobní údaje proto, abych s Vámi mohl uzavřít smlouvu o poskytování právních služeb nebo abych Vám mohl např. předložit nabídku právních služeb.

Pokud jsme se již domluvili na poskytování právních služeb, musím plnit zákonné povinnosti. Vaše osobní údaje proto zpracovávám z důvodu plnění právních (zákonných) povinností, zejména povinností vyplývajících z daňových zákonů či zákonů a stavovských předpisů vztahujících se na advokáty.

Některé osobní údaje zpracovávám také proto, že na tom mám oprávněný zájem. Pod takové zpracování spadá např. zpracování osobních údajů v souvislosti s placením a případným vymáhání nezaplacených odměn, vedení evidence klientů, vzájemnou komunikací před tím, než se dohodneme na poskytování právních služeb apod. Na základě oprávněného zájmu také zpracovávám tzv. cookies (vizte níže).

Posledním důvodem zpracování Vašich osobních údajů je, že k tomu mám Váš souhlas. Tak tomu bývá např. u vymáhání náhrady újmy na zdraví, kdy mi předložíte zdravotní dokumentaci obsahující zvláštní kategorie osobních údajů. Takové osobní údaje nemohu zpracovávat jinak než na základě Vašeho souhlasu. Konkrétní důvod zpracování Vašich osobních údajů na základě souhlasu je uveden ve Vašem souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

5. Jak dlouho budu vaše osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje budu zpracovávat vždy po dobu poskytování právních služeb.

Dojde-li k ukončení poskytování právních služeb, budu některé Vaše osobní údaje zpracovávat (uchovávat) maximálně 10 let od ukončení poskytování právních služeb (pokud právní předpisy nestanoví delší dobu). Dokumentaci a Váš spis jsem povinen uchovávat po dobu 5 let od ukončení poskytování právních služeb.

Pokud se na mne obrátíte přes webový kontaktní formulář a následně se nedohodneme na spolupráci, resp. na tom, že Vám budu poskytovat právní služby, Vaše osobní údaje, které uvedete v kontaktním formuláři či v rámci vzájemné komunikace, budu zpracovávat maximálně 6 měsíců od poslední komunikace.

 

6. Kdo bude mít přístup k vašim osobním údajů?

K Vašim osobním údajům mohou mít přístup zejména osoby, které mi poskytují své služby v souvislosti s výkonem advokacie a poskytováním právních služeb. Mezi takové osoby patří zejména:

 • osoby poskytující účetní a daňové služby;
 • osoby poskytující marketingové služby;
 • osoby poskytující softwarové vybavení advokátní kanceláře (např. společnost Microsoft Corporation, Google Inc., SingleCase s.r.o., AVE Soft s.r.o. apod.).

 

7. Na co máte právo?

Při zpracování osobních údajů máte:

 • právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR),
 • právo na opravu nebo výmaz osobních údajů (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR)
 • právo na omezení zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 18 GDPR),
 • právo vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR), zejména proti zpracování na základě oprávněného zájmu,
 • právo na přenositelnost údajů (za podmínek čl. 20 GDPR),
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. A co webové stránky?

Aniž byste si to uvědomovali, při vstupu na mé webové stránky dochází k tomu, že WWW server pošle prohlížeči malé datové soubory, tzv. cookies (co jsou tzv. cookies lze vyhledat po zadání hesla „cookies“ kdekoli na internetu), které se uloží na Vašem počítači. Některé cookies jsou zcela anonymní, jiné mohou obsahovat osobní údaje. Prostřednictvím cookies měřím návštěvnost webových stránek a sleduji Vaše chování na nich, to vše na základě mého oprávněného zájmu. Co je důležité ohledně cookies vědět?

 • rozsah ukládání cookies můžeme ovlivnit nastavením Vašeho internetového prohlížeče;
 • ponecháte-li nastavení svého prohlížeče beze změny, souhlasíte tím s výchozím nastavením prohlížeče, které ukládání cookies obvykle povoluje;
 • všechny cookies jsou zpracovávány pouze na dobu nezbytně nutnou;
 • některé cookies jsou zpracovány třetími osobami, tzv. zpracovateli, kterými jsou zejména společnost Google Inc., coby provozovatel služby Google Analytics a Google Adwords, a společnost Seznam.cz, a.s., coby provozovatelem služby Sklik.

 

9. Další informace

Další informace o zpracování osobních údajů a odkazy na příslušné §§§ Vám poskytnu na základě Vaší žádosti, kterou mi můžete zaslat na info@zubanlegal.cz.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!