Výpověď nájmu bytu pro nezaplacení nájemného a nákladů na služby

Jednou z aktuálních otázek je (hrozící) ukončení nájmu bytu z důvodu prodlení nájemce se zaplacením nájemného a nákladů na služby. Lidé mají strach, že mohou přijít o střechu nad hlavou, neboť z důvodu krizových opatření a jejich následků nejsou či v brzké době nebudou schopni platit nájemné a náklady na služby. Níže proto shrnuji, za jakých podmínek je pronajímatel oprávněn nájem bytu vypovědět z důvodu neplacení nájemného a nákladů na služby.

Obecně platí, že pronajímatel je oprávněn vypovědět nájem bytu bez výpovědní doby v případě, že nájemce poruší svou povinnost zvlášť závažným způsobem, zejména pokud nezaplatí nájemné a náklady na služby za dobu alespoň 3 měsíců. Jinak řečeno, pokud bude nájemce platit pronajímateli např. 2/3 nájemného a nákladů na služby, bude pronajímatel oprávněn nájem bytu vypovědět z tohoto důvodu zřejmě až za 3/4 roku.

Nelze však vyloučit, že částečné placení nájemného a nákladů na služby, a to i po dobu kratší než 3 měsíce, bude naplňovat znaky hrubého porušení povinnosti, které pronajímatele opravňuje k výpovědi nájmu bytu, avšak v tomto případě s výpovědní dobou v délce 3 měsíců.

Současně upozorňuji, že jakékoli prodlení se zaplacením opravňuje pronajímatele požadovat po nájemci zákonný úrok z prodlení. Aktuální výše zákonného úroků z prodlení činí 10 % ročně z dlužné částky.

V praxi se setkávám i s nájemními smlouvami, které zákonnou úpravu výpovědi nájmu bytu nerespektují, zejména tím, že zkracují uvedenou dobu ze 3 měsíců na pouhý 1 měsíc (či dokonce několik dnů). Ačkoli z pohledu pronajímatele tomu rozumím, k takovému ujednání by se nemělo přihlížet. Dle mého názoru se totiž jedná o ujednání, které s ohledem na zákonnou ochranu nájemce bytu zkracuje jeho práva. Pokud by pronajímatel na základě takového ujednání dal nájemci výpověď (tedy z důvodu, že nájemce je v prodlení s úhradou nájemného a nákladů na služby za pouhý 1 měsíc), taková výpověď by byla neplatná.

V souvislosti se snahou vlády České republiky o zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 byl přijat zákon, který pronajímatelům dočasně (do 31. 12. 2020) neumožňuje za stanovených podmínek ukončit nájem z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného.

Dostanete-li výpověď z nájmu a máte za to, že neprávem, jsem připraven Vám s řešením situace pomoci.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!