Oddlužení aneb šance na nový život bez dluhů

Oddlužení, známé též jako osobní bankrot, je způsob řešení dluhů fyzických osob, které nejsou z podnikání. Principem oddlužení je řízené splácení dluhů po dobu maximálně 5 lety. Pokud dlužník splní své povinnosti, výsledkem oddlužení bude, že soud zbaví dlužníka zbývajících neuhrazených dluhů. 

Oddlužení má oproti výkonu rozhodnutí či exekuci nespornou výhodu v tom, že dluhy jsou zafixovány ke dni rozhodnutí o úpadku. Ode dne rozhodnutí o úpadku tak dluhy nadále nenarůstají o úroky či úroky z prodlení. Výhodou oddlužení je také fakt, že některé pohledávky se v rámci oddlužen neuspokojují. Rovněž se neuspokojují pohledávky, které věřitelé do řízení nepřihlásí.

Předpokladem oddlužení je dlužníkům úpadek, tedy stav, kdy dlužník má alespoň 2 věřitele, dluhy po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto dluhy není schopen plnit, nebo hrozící úpadek. Není-li dlužník v úpadku nebo hrozícím úpadku (např. má pouze 1 věřitele), nelze oddlužení k řešení dluhů využít.

Aby mohlo k oddlužení dojít, musí dlužník podat návrh na povolení oddlužení spolu s insolvenčním návrhem. Návrh si nemůže dlužník sepsat a podat sám. Návrh musí za dlužníka sepsat a podat buď advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce nebo akreditovaná osoba. 

Oddlužení lze provést dvěma způsoby. Zpeněžením dlužníkova majetku nebo plněním splátkového kalendáře se zpeněžením dlužníkova majetku. 

Oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením dlužníkova majetku obvykle trvá 5 let, což je současně maximální doba trvání oddlužení. Od roku 2019 už neplatí, že dlužník musí za 5 let splatit alespoň 30 % přihlášených pohledávek nezajištěných věřitelů.

Splní-li dlužník oddlužení, soud rozhodne o splnění oddlužení. Pokud dlužník rovněž splní řádně a včas všechny své povinnosti, soud rozhodne též o tom, že dlužníka osvobozuje od placení nezaplacených pohledávek. Osvobození pohledávek se nevztahuje pouze na některé specifikované pohledávky (např. peněžité trest uložený v trestním řízení pro úmyslný trestný čin nebo náhradu škody porušení úmyslným porušení právní povinnosti).

Dostali jste se do finančních problémů a chcete je řešit. Oddlužení je určitě správnou volbou. Svým klientům pomáhám i v oblasti oddlužení a insolvenčního řízení. Rád proto s přípravou na oddlužení, včetně sepisu a podání návrhu, pomohu i Vám.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!