Co nelze zabavit dlužníkovi při exekuci?

Pokud dlužník není schopen splácet své dluhy, po nějaké době se obvykle dostane do exekuce. Cílem exekuce je rychlé a efektivní uspokojení pohledávek věřitelů z majetku dlužníka. Dalo by se tedy předpokládat, že v rámci exekuce dlužník přijde o veškerý svůj majetek. To je však mylný předpoklad. Právní předpisy totiž stanoví, že některé věci dlužníkovi zabavit nelze. A jaké to jsou?

Základní pravidlo říká, že dlužníkovi nelze zabavit věci, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiné věci, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly. Vzhledem k obecnosti uvedeného pravidla obsahují právní předpisy alespoň demonstrativní výčet nezabavitelných věcí.

Mezi nezabavitelné věci patří primárně běžné oděvní součásti, včetně prádla a obuvi a obvyklé vybavení domácnosti, zejména lůžko, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso, palivo, přikrývka a ložní prádlo, pokud hodnota takové věci zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti.

Představa dlužníků ohledně obvyklého vybavení domácnosti je s ohledem na aktuální sociální standardy různá a často mylná. Jak totiž vyplývá z rozhodovací soudní praxe, při posuzování obvyklosti vybavení je nutné příslušnou věc posoudit z hlediska kritéria nezbytné potřeby při uspokojení hmotných potřeb dlužníka a členů jeho domácnosti. V rámci exekuce totiž nelze zabavit jen takový majetek, který slouží k uspokojování těch životních potřeb, které lze považovat jako základní. Skutečnost, že určité věci – se zřetelem k aktuálním sociálním standardům – tvoří typické vybavení domácnosti (kupř. barevný televizor, přehrávací aparatura, sedací souprava apod.), ještě neznamená, že jde o věci nezbytně potřebné. Při posuzování, zda daná věc spadá pod obvyklé vybavení domácnosti, jsou významná i konkrétní zjištění o tom, jaké potřeby jsou jejím prostřednictvím v osobních poměrech dlužníka a členů jeho domácnosti uspokojovány, jakou roli v jeho osobním a rodinném životě hrají, a zda a s jakým nižším nákladem je lze uspokojit jinak.

Mezi další nezabavitelné věci, výslovně vyjmenované v právních předpisech, patří studijní a náboženská literatura, školní potřeby a dětské hračky, snubní prsten, písemnosti osobní povahy, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se dlužníka nebo členů jeho rodiny a nosiče dat těchto záznamů, pokud tyto záznamy nelze převést na jiné nosič dat, a jiné předměty podobné povahy, zdravotnické potřeby a jiné věci, které dlužník nebo člen jeho domácnosti potřebuje vzhledem k e své nemoci nebo tělesné vadě, hotové peníze do částky odpovídající 2násobku životního minima jednotlivce, tj. 7.720 Kč (ke dni 1. 7. 2020), nebo hospodářská zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a které sloučí člověku jako jeho společník (tedy zejména domácí mazlíčci).

Obecně pak platí, že při posuzování toho, co v rámci exekuce zabavit lze a co nikoli, je třeba postupovat vždy restriktivně. To znamená, že za nezabavitelné věci lze podřadit pouze ty, které dlužník nemůže postrádat, aniž by se tím byla snížena jeho lidská důstojnost.

Dlužníkovi, který je podnikatelem, obvykle nelze zabavit věci, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti. I v tomto případě lze vycházet z rozhodovací soudní praxe, z níž např. vyplývá to, že obtíže (ekonomické, organizační aj.) spojené s pokračováním podnikání bez osobního automobilu nejsou významné pro posouzení nezbytnosti věci (tento závěr se týkal dlužníka vykonávajícího hostinskou činnosti, závěr by byl zřejmě jiný, pokud by šlo o dlužníka, který je řidičem taxislužby). Rozhodující je, že další podnikání není – alespoň v minimálním rozsahu – vyloučeno. Rovněž platí, že pro posouzení nezbytnosti nejsou významné ani eventuální obtíže se zaměstnáváním všech zaměstnanců po zabavení příslušných věcí. lze podřadit pouze ty, které dlužník nemůže postrádat, aniž by se tím byla snížena jeho lidská důstojnost.

Výše uvedená pravidla se s drobnými odchylkami uplatní také v rámci oddlužení či konkurzu dle insolvenčního zákona.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!